Jágónak

 Három megye határán…

Községleírás

Jágónak település bemutatása

Jágónak község a Tolnai-dombvidéken, Tolna megye határvonalán elhelyezkedő, stagnáló, öregedő népességű település. Közigazgatási területe Dombóvár várossal, Meződ, Vásárosdombó és Kaposszekcső községekkel határos, nagysága 1.539 hektár, melyből 70 ha bel- és 1469 ha külterületként nyilvántartott. Településszerkezete hagyományos. A lakásállomány 119. A község lélekszáma 2003. január 1-jén: 298 fő.

A község földrajzi fekvéséből, természeti környezetéből adódóan alapvetően mezőgazdasági jellegű. A vállalkozói kör zárt, behatárolt, jelenleg 5 egység rendelkezik – jobbára kereskedelmi tevékenységű – telephellyel a településen. Az alapvető személyi szolgáltatások helyben nem biztosítottak, ám a város közelsége a hiányokat részlegesen kompenzálja.
A település aktív keresőinek száma 93 fő, a munkanélküliek aránya 12,8.%. Az alapfokú oktatást az Apáczai Oktatási Központ keretein belül működő Kaposszekcsői Általános Iskola és a Kaposszekcsői Óvoda tagintézmények látják el.

Oktatási tagintézmény a településen nem működik, a diákok és óvodások Kaposszekcsőre ingáznak naponta. Jágónakon a könyvtári szolgáltatást mozgóhálózattal veheti igénybe lakosság. Az orvosi rendelőhöz integráltan védőnői szolgálat is működik.

A háziorvosi, illetve gyermek-háziorvosi feladatokat 1 fő szakképzett orvos látja el. Az idősebb korosztály ellátását szociális étkeztetés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás könnyíti.
A közúti közlekedés átmenő forgalma a Dombóvár, Pécs és Kaposvár irányában közutakon biztosított. A távolsági autóbusz-közlekedés minden irányból biztosított, a járatsűrűségek megfelelőek. A személyvonat-közlekedés a településen nem érhető el. A helyi közlekedésben a személygépkocsi mellett jellemző eszköz a kerékpár.

A község burkolt úthálózatának aránya csaknem 100 %-os, a járdahálózat kiépítettsége is 80 %-os. A település ivóvízhálózatának hossza 3,3 km, a vezetékes ivóvíz ellátottsága a belterületen csaknem teljes körű. A vízmű kapacitása 22 m3/nap, a jelenleg szolgáltatott vízmennyiség átlagosan 19 m3/nap.
A szennyvíz-csatorna hálózat kiépítettsége 0 %. A település földrajzi sajátosságaiból adódóan a belterületi vízrendezés számos problémát okoz. A csapadékvíz-csatornák döntő többsége földmedrű árok.
A villamos hálózat kiépítettsége, ellátási színvonala megfelelő. A közvilágítás korszerűsítésének, energiatakarékos rendszerének kiépítése megtörtént. A község vezetékes földgázzal nem rendelkezik.
A MATÁV telefonos vonalakkal történő felszereltsége megfelelő, a kábeltévés rendszeren a szélessávú internet-elérés megoldott.
Az önkormányzat településüzemeltetési feladatai körében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja : lakásgazdálkodás, zöldterület-és temetőfenntartás, úthálózat fenntartása, belvízkarbantartás, köztisztaság, kommunális szemétszállítás, közfoglalkoztatás.

Megszakítás